Equality trong Kotlin

Trong Java, khi so sánh 2 đối tượng được khởi tạo từ một class có bằng nhau hay không, chúng ta cần implement 2 phương thức equals() và hashCode() cho class đó và sẽ sử dụng phương thức equals() để…

Biến trong Kotlin

Trong Kotlin, chúng ta sử dụng 2 từ khoá là var và val để khai báo biến. Sự khác biệt giữa 2 từ khoá này là var sử dụng để khai báo những biến mutable, còn val thì để khai…