Smart Casting trong Kotlin

Smart Casting là một tính năng của Kotlin compiler có thể dựa vào các điều kiện, hoàn cảnh trước đó của một biến để tự động cast biến đó về kiểu dữ liệu phù hợp, chính xác nhất cho biến…

Toán tử is trong Kotlin

Trong Java, chúng ta sử dụng toán tử instanceOf để kiểm tra một đối tượng có phải là instance của một class hay interface nào đó hay không? Còn trong Kotlin, chúng ta sẽ sử dụng toán tử is các bạn…

Equality trong Kotlin

Trong Java, khi so sánh 2 đối tượng được khởi tạo từ một class có bằng nhau hay không, chúng ta cần implement 2 phương thức equals() và hashCode() cho class đó và sẽ sử dụng phương thức equals() để…

Biến trong Kotlin

Trong Kotlin, chúng ta sử dụng 2 từ khoá là var và val để khai báo biến. Sự khác biệt giữa 2 từ khoá này là var sử dụng để khai báo những biến mutable, còn val thì để khai…