Toán tử is trong Kotlin

Trong Java, chúng ta sử dụng toán tử instanceOf để kiểm tra một đối tượng có phải là instance của một class hay interface nào đó hay không? Còn trong Kotlin, chúng ta sẽ sử dụng toán tử is các bạn nhé!

Ví dụ mình có một interface với 2 implementation như sau:

Bây giờ, nếu mình khởi tạo mới một đối tượng Shape với implementation là Triangle thì khi kiểm tra đối tượng mới này có phải là instance của Rectangle sử dụng toán tử is:

các bạn sẽ thấy kết quả như sau:


Ngược lại, để kiểm tra đối tượng này không phải là thể hiện của class Rectangle, các bạn có thể khai báo “!is” như sau:

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *